Vragen?

+32 11 26 72 11

Provincie Limburg

5-6 Humane Wetenschappen

5de jaar, 6de jaar (Doorstroomfinaliteit)

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de doorstroomfinaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket algemene gedragswetenschappen waarin verschillende deelaspecten van de psychologie, de pedagogie en de interpersoonlijke communicatiekaders aan bod komen. Ze worden ook geïntroduceerd in de politicologie en sociologie, met ondersteuning door andere deelgebieden van de sociale en humane wetenschappen zoals geschiedenis, sociaal-economische en politieke geografie en sociale en culturele antropologie. Ze worden gestimuleerd om hun kritische denk- en oordeelsvaardigheden over maatschappelijke vraagstukken te ontwikkelen vanuit een reflectie op media(gebruik) en communicatie. Ook hun inzichten over de werking van de rechterlijke macht en justitie worden aangescherpt. Ze krijgen daarnaast kunstbeschouwing en wijsgerige antropologie, ethiek, zijns- en kenleer,  wetenschapsfilosofie en politieke filosofie. Ze reflecteren over verschillende visies, stromingen en vraagstukken aan de hand van filosofische begrippen.

Ter ondersteuning van de menswetenschappen krijgen de leerlingen een uitbreiding statistiek met bijzondere aandacht voor het interpreteren van statistische gegevens. Het doel daarbij is dat de leerlingen zelf een eenvoudig verklarend statistisch onderzoek kunnen opzetten.

Tot slot maken ook generieke onderzoekscompetenties deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting. Er wordt ook gewerkt aan de brede cultureel-historische competenties van de leerlingen. 

Doorstroomprofiel

Humane Wetenschappen is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting (aso). Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een breed pallet aan professionele en academische bacheloropleidingen.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke opleiding hoger onderwijs succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding in het secundair onderwijs, motivatie, inzet, slaagcijfers in het secundair onderwijs …

Na het aso zijn in principe alle professionele bacheloropleidingen haalbaar. Extra inspanning voor sommige vakken kan nodig zijn. Voor de richting Humane Wetenschappen situeren de meest logische vervolgopleidingen uit het professioneel hoger onderwijs zich binnen de studiegebieden:

Gecombineerde studiegebieden

 • Pedagogie van het Jonge Kind

Gezondheidszorg

 • Biomedische Laboratoriumtechnologie
 • Ergotherapie
 • Logopedie en Audiologie
 • Medische Beeldvorming en Radiotherapie
 • Mondzorg
 • Oogzorg
 • Orthopedie
 • Podologie
 • Toegepaste Gezondheidswetenschappen
 • Verpleegkunde
 • Voedings- en Dieetkunde
 • Vroedkunde

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

 • Communicatiemanagement
 • Communication Management (E)
 • Journalistiek

Onderwijs

 • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
 • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
 • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Sociaal-Agogisch werk

 • Gezinswetenschappen
 • Maatschappelijke Veiligheid
 • Orthopedagogie
 • Sociaal Werk
 • Sociale Readaptatiewetenschappen
 • Toegepaste Psychologie

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen is mogelijk, maar binnen Humane Wetenschappen wordt er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Bij de keuze voor academische bacheloropleidingen moet de leerling rekening houden met de gemaakte keuzes in het secundair onderwijs. Voor de richting Humane Wetenschappen situeren de meest logische vervolgopleidingen uit het academisch hoger onderwijs zich binnen de studiegebieden:

Archeologie en Kunstwetenschappen

 • Archeologie
 • Kunstwetenschappen
 • Kunstwetenschappen en Archeologie
 • Musicologie

Gecombineerde studiegebieden

 • Global Communication (E)
 • International Affairs (E)
 • Sociaal-Economische Wetenschappen

Geschiedenis

 • Geschiedenis

Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht

 • Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen
 • Pentecostal Theology and Biblical Studies (E)
 • Protestantse Godgeleerdheid
 • Theologie en Religiewetenschappen
 • Theology and Religious Studies (E)

Politieke en Sociale wetenschappen

 • Communicatiewetenschappen
 • Politieke Wetenschappen
 • Politieke Wetenschappen en Sociologie
 • Social sciences
 • Sociale en Militaire Wetenschappen (KMS)
 • Sociologie

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

 • Agogische Wetenschappen
 • Onderwijskunde
 • Pedagogische Wetenschappen
 • Psychologie

Rechten, Notariaat en Criminologische Wetenschappen

 • Criminologische Wetenschappen
 • International and European law (E)
 • Rechten

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

 • Moraalwetenschappen
 • Philosophy (E)
 • Wijsbegeerte
 • Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Doorstroom naar alle andere academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

5e
6e
5e
6e
Algemene vakken
Nederlands
3
4
Academisch Nederlands
1
Engels
3
2
Academisch Engels
1
Frans
3
3
Wiskunde
4
4
Aardrijkskunde
1
1
Biologie
1
Chemie
1
Fysica
1
Geschiedenis
1
2
Project
1
1
iLearning / Stem
2
Financiële geletterdheid
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Levensbeschouwing
2
2
-
Richtingsvakken
Kunst, cultuur en filosofie
4
3
Gedrags- en sociale wetenschappen
4
4